Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja „Europa, demokracja i prawa podstawowe” 2-3.06.2022

For English see below

 

Mija właśnie 30 lat od podpisania w lutym 1992 r. traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską. Okres ten w historii integracji europejskiej obfitował w wydarzenia i procesy zakończone sukcesami, był to także czas problemów i trudności. W szczególności ostatnia dekada, zapoczątkowana kryzysem finansowym 2008 r., a zakończona wciąż nieokiełznaną pandemią COVID-19, okazała się dla projektu europejskiego niezwykle burzliwa. Obecnie przed Unią Europejską stoją poważne wyzwania polityczne, prawne, gospodarcze i społeczne, które powinny mobilizować europejską opinię publiczną, stanowią bowiem poważne zagrożenie dla projektu integracyjnego Europy.

W imieniu Instytutu Prawa i Ekonomii oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej przyszłości integracji europejskiej, demokracji i prawom podstawowym w aktualnym kontekście. Konferencja jest częścią projektu dydaktyczno-naukowego Jean Monnet Module „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej” dofinansowanego z programu Erasmus+ Jean Monnet Module (nr projektu 620847-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMO-MODULE)

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2022 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z możliwością udziału hybrydowego – stacjonarnie i on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Obrady będą transmitowane przez internetowe serwisy społecznościowe.

PROGRAM 

GALERIA

Najważniejsze informacje

Ważne daty:

 • Termin konferencji: 2-3 czerwca 2022 r.
 • Termin zgłaszania abstraktów referatów: do 28 lutego 2022 r.
 • Termin potwierdzenia przyjęcia w poczet panelistów i ustalenie ostatecznej wersji programu konferencji: do 31 marca 2022 r.
 • Termin wniesienia opłaty za uczestnictwo czynne: do 30 kwietnia 2022 r.
 • Termin zgłaszania uczestników biernych: do 20 maja 2022 r.
 • Termin nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej w RAP: do 31 maja 2022 r.
 • Termin nadsyłania ostatecznych tekstów do publikacji w RAP: do 30 czerwca 2022 r.

 

Publikacja pokonferencyjna:

Zgłoszone do publikacji artykuły uczestników Konferencji zostaną, po pomyślnym przejściu procedury recenzyjnej, opublikowane w czasopiśmie naukowym Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Rocznik Administracji Publicznej (20 punktów na liście czasopism punktowanych MEiN). Publikacja jest bezpłatna dla autorów artykułów.

 

Opłata konferencyjna:

Za czynny udział w Konferencji (niezależnie od formy: stacjonarnej albo zdalnej) przewidziana jest opłata:

 • Dla pracowników naukowych: 300 zł albo 70 EUR
 • Dla studentów i doktorantów: 150 zł albo 40 EUR

Za uczestnictwo bierne (stacjonarne albo on-line) nie jest pobierana opłata.

Wpłaty pod tytułem „DK-493” należy kierować do 30 kwietnia na konto:

 • konto w PLN : 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
 • konto w EUR : 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422.

Zakwaterowanie:

Dla uczestników czynnych konferencji zorganizowaliśmy specjalną ofertę we współpracy z Hotelem PURO. ul. Ogrodowa 10, 31-155 Kraków

 • POKÓJ CLASSIC double dla 1 osoby – 380 PLN/DOBĘ
 • POKÓJ CLASSIC double/twin dla 2 osób – 440 PLN/DOBĘ

Ww. ceny zawierają śniadania, podatek VAT, dostęp do internetu.

Uczestnicy konferencji podają hasło: Konferencja UP.

 

Zgłoszenia i zapytania:

Nabór zgłoszeń dla panelistów został zakończony. Wciąż można zgłaszać się do uczestnictwa biernego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (uczestnictwo bierne)

Inne zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: jmm@up.krakow.pl

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Piotr Uhma, UP im. KEN w Krakowie, Przewodniczący – piotr.uhma@up.krakow.pl

dr Anna Juryk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Anna Kalisz, UMCS

dr Kaja Kowalczewska, UP im. KEN w Krakowie

dr Agata Nodżak, UP im. KEN w Krakowie

dr Monika Skowrońska, UP im. KEN w Krakowie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! Do zobaczenia w Krakowie!

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „EUROPE, DEMOCRACY AND FUNDAMENTAL RIGHTS”

It is now 30 years since the Maastricht Treaty was signed in February 1992, bringing the European Union into existence. This period in the history of European integration has been full of successful events and processes, but it has also been a time of problems and difficulties. In particular, the last decade, which started with the financial crisis of 2008 and ended with the still uncontrollable COVID-19 pandemic, has proved to be extremely turbulent for the European project. Today, the European Union is facing serious political, legal, economic, and social challenges, which should activate European public opinion as they pose a serious threat to the European integration project.
On behalf of the Institute of Law and Economics and the Conference Organising Committee, we cordially invite you to participate in a scientific conference devoted to the future of European integration, democracy and fundamental rights in the current context. The conference is part of the Jean Monnet Module didactic and scientific project “Protection of Fundamental Rights in the European Union” co-financed by the Erasmus+ programme Jean Monnet Module (project number 620847-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMOMODULE).

The conference will take place on 2-3 June 2022 in the building of the Pedagogical University of Krakow, with the possibility of hybrid participation – online via MS Teams platform. The proceedings will be broadcast via online social networks.

 

Important information

 

Venue:

The conference will be held in the building of the Pedagogical University of Krakow, Poland with the possibility of remote participation via MS Teams platform. The conference proceedings will also be broadcasted via social media streaming platforms (Facebook, Youtube).

 

Deadlines:

 • Date of the conference: 2-3 June 2022.
 • Deadline for submission of paper abstracts: by 28 February 2022.
 • Deadline for confirming acceptance as panellists and determining the final version of the conference programme: by 31 March 2022.
 • Deadline for payment of the active participation fee: by 30 April 2022.
 • Deadline for passive participants: by 20 May 2022.
 • Deadline for submission of articles for post-conference publication in the Yearbook of Public Administration (RAP): by 31 May 2022.
 • Deadline for sending final texts for publication in the Yearbook of Public Administration (RAP): by 30 June 2022.

 

Conference publication:

After successfully passing the review procedure the articles submitted for publication by the participants of the Conference will be published in the scientific journal of the Institute of Law and Economics of the Pedagogical University of Krakow, Rocznik Administracji Publicznej (20 points on the list of scored journals of the Ministry of Science and Higher Education). Publication is free of charge for authors of articles.

 

Fee:

There is a fee for active participation in the Conference (regardless of the form: on-site or remote):

 • For academics: 300 PLN or 70 EUR
 • For students and PhD students: 150 PLN or 40 EUR

There is no charge for passive participation (on-site or on-line).

Payments with the title „DK-493” should be sent by April 30th to the account:

 • account in PLN : 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
 • account in EUR : 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422

 

Accommodation:

For active conference participants, we have organised a special offer in cooperation with the PURO Hotel, 10 Ogrodowa Street, 31-155 Krakow

 • CLASSIC double room for 1 person – 380 PLN/DAY
 • CLASSIC double/twin room for 2 people – 440 PLN/DAY

 

The above prices include breakfast, VAT and internet access.

Conference participants use the password: Konferencja UP.

 

Conference Organising Committee:

 • dr Piotr Uhma, Pedagogical University of Krakow, President piotr.uhma@up.krakow.pl
 • dr Anna Juryk, Cracow University of Economics
 • dr hab. Anna Kalisz, Maria Curie-Skłodowska University
 • dr Kaja Kowalczewska, Pedagogical University of Krakow
 • dr Agata Nodżak, Pedagogical University of Krakow
 • dr Monika Skowrońska, Pedagogical University of Krakow

 

Applications and enquiries:

The call for applications for panellists has now closed. You can still apply for passive participation: APPLICATION FORM (passive participation).
Other enquiries should be sent to the e-mail address: jmm@up.krakow.pl