Przejdź do menu Przejdź do treści

Materiały

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAL RIGHTS PROTECTION TOOLKIT (2023) – is here, ready to be downloaded!

– materiały dydaktyczne w języku angielskim dla nauczycieli akademickich i studentów z zakresu ochrony praw podstawowych (wraz ze stosownym orzecznictwem, kazusami, pytaniami powtórkowymi i dodatkową literaturą).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe materiały projektowe:

Warsztaty „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej” (28 maja 2021 roku)

 1. Prezentacja – dr Anna Juryk
 2. Prezentacja – Karol Muż
 3. Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych z dnia 17 grudnia 1962 r. (D z.U. 1999 Nr 22, poz. 197)
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 326, str. 1)
 5. Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 6. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych z dnia 27 grudnia 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2507)

 

 

Warsztaty „Udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska” (6 kwietnia 2022 roku)

 1. Prezentacja – dr Kaja Kowalczewska
 2. Informacje przekazane przez uczestników
 3. wzór dokumentu do uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa
 4. wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku
 5. Frank Bold – Poradnik Ekoaktywisty
 6. Frank Bold – Udział organizacji społecznych w postępowaniach adminsitracyjnych
 7. NATURE CLIMATE CHANGE-2022-Demand-side solutions to climate change mitigation consistent with high levels of well-being
 8. Sustainable Production and Consumption-2022-The interconnected dynamics of social practices and their implications for transformative change: A review

 

 

Warsztaty „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej” (27 maja 2022 roku)

 1. Bezpieczeństwo usług bankowości internetowej w polskim prawie
 2. referat P. Nowak 27.05.2022
 3. Wystąpienie dr Magdalena Dziedzic
 4. Program warsztatów

 

Konferencja „Europa, demokracja i prawa podstawowe” (2-3.06.2022 roku)

 1.  Publikacja pokonferencyjna – „Rocznik Administracji Publicznej” nr 8 (2022)

 

Warsztaty „Ochrona prawa podstawowych UE w orzecznictwie polskich organów administracji i sądów” (27 stycznia 2023 roku)

 1. J.Chlebny-Sądownictwo administracyjne w Polsce 
 2. M. Niedźwiedź – Karta Praw Podstawowych
 3. M. Niedźwiedź – KPP orzecznictwo polskie
 4. I. Kawka – Prawa podstawowe w Akcie o usługach cyfrowych
 5. M. Skowrońska – Wpływ praw podstawowych UE na postępowanie i orzecznictwo polskich organów i sądów administracyjnych
 6. J. Kozłowski – Sztuczna inteligencja w prawie UE a ochrona praw podstawowych