Przejdź do menu Przejdź do treści

Środowisko jako dobro wspólne Europejczyków

 

 

Kurs prowadzony w języku polskim przez dr Kaję Kowalczewską, dla studentów wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Tematyka kursu „Środowisko jako dobro wspólne Europejczyków” obejmuje podstawowe zasady i regulacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym, a w szczególności:

 • Konwencję z Aarhus – Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.,
 • Ustawę POŚ – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawę OOŚ – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

W trakcie kursu omówione zostaną m.in.:

 • Podstawy polityki sozologicznej – co świat może zrobić dla środowiska zanim będzie za późno?
 • Europejski Zielony Ład – nowa strategia ekologiczna UE
 • Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska – jakimi zasadami mamy się kierować? Jak kształtuje się system ochrony środowiska (organy, akty, środki).
 • Kwestie prawne dotyczące informacji o środowisku i jego ochronie – jak dowiedzieć się o konkretnych decyzjach i rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska?
 • Kwestie prawne związane z ocenami oddziaływania na środowisko – jak przebiega ocena wpływu na środowisko najbardziej szkodliwych przedsięwzięć?

 

Kurs w wymiarze 15 godzin (2 ECTS)  łączy w sobie wykład z elementami konwersatorium i metodami pracy indywidualnej (metoda case-study). W semestrze zimowym 2022 roku kurs odbywa się zdalnie, za pośrednictwem platformy Moodle i Teams.

 

Karta kursu

The course is delivered in Polish by dr Kaja Kowalczewska, for students of all faculties at the Pedagogical University.

The subject matter of the course „Environment as a common good of Europeans” includes basic principles and regulations concerning environmental protection at international, European and national level, and in particular: Aarhus Convention, Environmental Protection Law, EIA Act.

During the course, you will discuss, among other things

 • Basics of Sozology – what can the world do for the environment before it is too late?
 • Basic principles of environmental law (IEL) – what principles should we follow? How is the environmental system shaped (authorities, acts, measures).
 • Legal issues relating to environmental information and protection – how to find out about specific environmental decisions and solutions?
 • Legal issues related to environmental impact assessments (EIA)- how is the environmental impact assessment of the most harmful projects carried out?

The 15-hour course combines a lecture with elements of a seminar and individual work methods (case-study method). In autumn 2022 the course takes place remotely, via Moodle and Teams.